Konkurs "Zdjęcie Miesiąca"

Regulamin konkursu „Zdjęcie Miesiąca”

 

www.przyrodapomorza.pl

1.     Organizator i czas trwania konkursu:

1.1   Organizatorem konkursu „Zdjęcie Miesiąca” w czasie trwania kampanii dot. bioróżnorodności województwa pomorskiego „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza” jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.

1.2   Termin realizacji konkursu: luty 2015 r. – październik 2015 r.

 

2.      Uczestnicy konkursu:

2.1   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wchodzących w skład zespołów inwentaryzacyjnych ze szkół zgłoszonych do projektu „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”.

 

3.     Zasady konkursu i kryteria wyboru zwycięzców:

3.1  Zadaniem uczestników konkursu będzie:
- wykonywanie zdjęć przyrodniczych oraz zamieszczanie ich wraz z opisami, lokalizacjami na mapie bioróżnorodności na portalu www.przyrodapomorza.pl w ramach kampanii „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza” poprzez indywidualne konto zespołu inwentaryzacyjnego,

- zdjęcia mogą pokazywać gatunki roślin, zwierząt, grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, ekosystemy, zarejestrowane zmiany fenologiczne, czy inne ciekawe aspekty przyrody województwa pomorskiego.

3.2   W konkursie udział biorą tylko zdjęcia zamieszczone na mapie bioróżnorodności portalu www.przyrodapomorza.pl

     3.2  Zdjęcie powinno zawierać tytuł oraz opis, imię i nazwisko autora,  zaznaczoną  lokalizację na mapie bioróżnorodności      

3.3   Przesłane zdjęcia zostaną poddane ocenie merytorycznej i zaakceptowane bądź odrzucone przez koordynatora kampanii. Po zaakceptowaniu materiał pojawi się na mapie bioróżnorodności.

3.4    W przypadku odrzucenia zdjęć szkolne zespoły inwentaryzacyjne zostaną poinformowane o przyczynie odmowy wiadomością przesłaną drogą elektroniczną do opiekuna zespołu.

3.5Koordynator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii posiadających wady formalne       np. zamazany obraz, zbyt mała rozdzielczość; merytoryczne np. niezwiązane z tematyka konkursu oraz zdjęcia, które zostały zaczerpnięte z Internetu, atlasu, itp.

3.6   Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Partnerów kampanii.

3.7   O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi jakość fotografii, walory estetyczne, oryginalność, wyjątkowość.

3.8   Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3.9   Rozstrzygnięcie konkursu za dany miesiąc odbywać się będzie do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

3.10    Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail opiekuna zespołu), a także informacja zostanie zamieszczona na stronie portalu www.przyrodapomorza.pl.

3.11    Wręczenie nagród dla zwycięzców z poszczególnych miesięcy odbędzie się w czasie konferencji podsumowującej kampanię dot. bioróżnorodności w październiku 2015 r.

 

4.     Postanowienia końcowe

4.1  Fotografie zamieszczane na portalu powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne.

4.2  Wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich opublikowanych materiałów przez organizatora konkursu przejmuje na siebie uczestnik konkursu, który zamieścił te materiały.

4.3  Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych do organizatora i zamieszczonych na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz www.lop.gda.pl materiałów w celu realizacji konkursu w ramach kampanii.

4.4  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

      konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r.

      Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

4.5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii

„Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”

 

Tomasz Michalski

tomasz.michalski@lop.gda.pl

504 463 506

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.