Konkurs "Przyrodniczy mem internetowy"

 

1.     Organizator i czas trwania konkursu:

1.1   Organizatorem konkursu „Przyrodniczy mem internetowy” w czasie trwania kampanii dot. bioróżnorodności województwa pomorskiego „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza” jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.

1.2   Termin realizacji konkursu: czerwiec 2015 r. – 15 wrzesień 2015 r.

 

2.     Uczestnicy konkursu:

2.1   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wchodzących w skład zespołów inwentaryzacyjnych ze szkół zgłoszonych do projektu „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”.

 

3.     Zasady konkursu i kryteria wyboru zwycięzców:

3.1  Zadaniem uczestników konkursu jest:
- wykonanie memu internetowego, czyli pewnego rodzaju porcji informacji zamieszczonej w postaci grafik, obrazów spełniający funkcję edukacyjną, satyryczną, żartobliwą o tematyce przyrodniczej, a także związaną z korzystnym i niekorzystnym wpływem działalności człowieka na środowisko

- memy biorące udział w konkursie powinny mieć tylko formę graficzną związane z tematyką przyrodniczą oraz z celami kampanii „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”

3.2   W konkursie udział biorą tylko memy zamieszczone na mapie bioróżnorodności portalu www.przyrodapomorza.pl w postaci wpisu zamieszczonych do 15 września 2015 r.

3.3  Każdy uczestnik zespołu inwentaryzacyjnego może zamieścić jeden mem internetowy na mapie bioróżnorodności

3.4  Wpis zawierający mem powinien zawierać tytuł (umieszczony w tytule wpisu), imię i nazwisko autora,  zaznaczoną  lokalizację szkoły lub inną na mapie bioróżnorodności. Mem jako plik graficzny powinien być zamieszczony w zakładce GALERIA.

3.5  Przesłane wpisy zostaną poddane ocenie merytorycznej i zaakceptowane bądź odrzucone przez koordynatora kampanii. Po zaakceptowaniu materiał pojawi się na mapie bioróżnorodności.

3.6     W przypadku odrzucenia zdjęć szkolne zespoły inwentaryzacyjne zostaną poinformowane o przyczynie odmowy wiadomością przesłaną drogą elektroniczną do opiekuna zespołu.

3.7Koordynator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wpisów posiadających wady formalne np. zamazany obraz, zbyt mała rozdzielczość; merytoryczne np. niezwiązane z tematyka konkursu oraz memy, które zostały zaczerpnięte z Internetu, itp.

3.8   Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Partnerów kampanii.

3.9   O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi jakość graficzna, walory estetyczne, oryginalność, wyjątkowość, zgodność z tematem i celami kampanii.

3.10     Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3.11     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wrześniu 2015 r.

3.12    Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie portalu www.przyrodapomorza.pl.

3.13    Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się w czasie konferencji podsumowującej kampanię dot. bioróżnorodności w październiku 2015 r.

 

4.     Postanowienia końcowe

4.1  Wpisy zamieszczane na portalu powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne.

4.2  Wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich opublikowanych materiałów przez organizatora konkursu przejmuje na siebie uczestnik konkursu, który zamieścił te materiały.

4.3  Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych do organizatora i zamieszczonych na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz www.lop.gda.pl materiałów w celu realizacji konkursu w ramach kampanii.

4.4  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

      konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r.

      Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

4.5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii

„Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”

 

Tomasz Michalski

tomasz.michalski@lop.gda.pl

504 463 506

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.