Konkurs dla Nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć terenowych

Regulamin konkursu na najlepszy scenariusz zajęć terenowych dla nauczycieli

 

 

www.przyrodapomorza.pl

 

1.     Organizator i czas trwania konkursu:

1.1   Organizatorem konkursu na najlepszy scenariusz zajęć terenowych dla nauczycieli w czasie trwania kampanii dot. bioróżnorodności województwa pomorskiego „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza” jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.

1.2   Termin realizacji konkursu: luty 2015 r. – sierpień 2015 r.

 

2.     Uczestnicy konkursu:

2.1  Konkurs jest przeznaczony dla  wszystkich nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego, a także dla opiekunów zespołów inwentaryzacyjnych ze szkół zgłoszonych do projektu „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”.

 

3.     Zasady konkursu i kryteria wyboru zwycięzców:

3.1  Udział w konkursie jest dobrowolny i indywidualny.

3.2  Dopuszczalną formą wykonania pracy jest dokument w formacie doc (program Word) jako konspekt lub ppt (program Power Point) jako prezentacja multimedialna.

3.3  Wykonane prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail tomasz.michalski@lop.gda.pl z tytułem wiadomości: „Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć”
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2015 r.

3.4 Zadaniem uczestników konkursu będzie:
stworzenie scenariusza przykładowych zajęć terenowych mającego na celu zaprezentowanie uczniom zagadnień związanych z ekologią, ochroną przyrody, w szczególności bioróżnorodności województwa pomorskiego z wykorzystaniem konkretnej lokalizacji, pobudzanie postaw proekologicznych i badawczych, a także ułatwić poznawanie życia organizmów żywych w ich
naturalnym środowisku oraz zrozumienie potrzeby ochrony składników przyrody ożywionej i  nieożywionej. Należy określić dla jakiej grupy wiekowej kierowane są zajęcia terenowe.

3.5   Kryteria oceny prac: zgodność merytoryczna, metodyczna, pomysłowość, oryginalność, poprawność językowa.

3.6   Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Partnerów kampanii.

3.7   Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3.8   Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się w czasie konferencji podsumowującej kampanię Bioróżnorodność Skarbem Pomorza w październiku 2015 r.

3.9   Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie.

 

4.     Postanowienia końcowe

4.1  Wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich opublikowanych materiałów przez organizatora konkursu przejmuje na siebie uczestnik konkursu, który zamieścił te materiały.

4.2  Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych do organizatora scenariuszy zajęć w celach związanych z realizacją kampanii i zamieszczeniu prac na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz www.lop.gda.pl

4.3  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

         konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r.

         Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii

„Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”

Tomasz Michalski

tomasz.michalski@lop.gda.pl

504 463 506

 

 

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.