Konkurs "Mój las" w roku szkolnym 2015/16

 Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zapraszają do udziału w XXIX Edycji konkursu "Mój Las"

 

Regulamin konkursu: kliknij tutaj

Konkurs "Mój Las" prowadzony jest dwuetapowo:

I etap na szczeblu wojewódzkim
II etap na szczeblu centralnym

I etap – na szczeblu wojewódzkim organizują Zarządy Wojewódzkie (Okręgowe) LOP, które przy udziale pozostałych współorganizatorów powołują Sąd Konkursowy i dokonują oceny wszystkich nadesłanych prac. Najlepsze z nich dostają się do etapu centralnego.

Adresaci:

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.
Prace konkursowe do etapu wojewódzkiego z województwa pomorskiego należy dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku w terminie do 30 listopada 2015 r.

 

Tematy konkursu ustalone w XXIX edycji 2015/2016 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I - Piętra lasu i ich mieszkańcy (dzieci szkół podstawowych klas I - III)
2. kategoria II - Grzyby polskich lasów (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI)
3. kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody (młodzież gimnazjów)
4. kategoria IV - Las - moja naturalna siłownia (młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych)

 

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez ZO LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru jednej najlepszej w każdej kategorii wiekowej, która zostanie zakwalifikowana do II etapu konkursu Najlepsze prace konkursowe I etapu przesyłane są przez ZO LOP do ZG SITL i D do 31 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie wyników centralnych konkursu następuje w terminie do 15 kwietnia 2016 r

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
tel. 58 341 43 76
kom. 504 463 506

Partnerzy

WFOŚ Gdańsk PZPK Lasy Państwowe Marszałek Województwa Pomorskiego

Partnerzy medialni

Radio Gdańsk
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.